Grupa mutagenezy i naprawy DNA

Kierownik

prof. dr hab. Barbara Tudek

tudek(at)ibb.waw.pl

Doktoranci UW

mgr Konrad Kosicki

mgr Milena Bażlekowa


We współpracy z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN

Grupa specjalizuje się w chemii uszkodzeń DNA oraz enzymologii naprawy DNA. Główne obszary zainteresowań skupiają się wokół: mutagennych właściwości oksydacyjnych uszkodzeń DNA (8-oksyG, Fapy, egzocyklicznych adduktów DNA), szlaków naprawy uszkodzeń DNA indukowanych przez produkty peroksydacji lipidów, a także znaczenia naprawy oksydacyjnych uszkodzeń DNA w etiologii nowotworów człowieka. Prowadzone są zarówno badania kliniczne jak i modelowe z wykorzystaniem hodowli komórek ssaków, a także badania in vitro z użyciem oczyszczonych białek naprawy DNA. Ostatnio badania zostały rozszerzone o mechanizmy starzenia w aspekcie roli endogennych uszkodzeń DNA i potranslacyjnych modyfikacji białek naprawy DNA.